OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

MANAG, a.s.

IČ: 479 06 898, sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ: 760 01

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv o dílo prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace (zejména prostřednictvím e-mailu), jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé, obě smluvní strany jednající v rámci své podnikatelské činnosti, kdy hodnota díla nepřekročí částku ve výši 300 000 Kč bez DPH
 2. Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“).
 3. Uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem zhotovitel zároveň stvrzuje, že se s těmito OP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. OP jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách www.manag.cz
 4. V případě zvláštních ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem v uzavřené ve smlouvě o dílo, která by mohla být v rozporu s těmito OP, mají tato ustanovení smlouvy o dílo přednost před ustanoveními OP.

Článek II

Vymezení pojmů

 1. Objednatel: obchodní společnost MANAG, a.s., IČ: 479 06 898, sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ: 760 01, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984 (dále jen „objednatel“).
 2. Zhotovitel: každá osoba, která prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace uzavírá s objednatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka díla specifikovaného v objednávce a která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „zhotovitel“).
 3. Objednávka: objednávkou se rozumí nabídka objednatele (ve smyslu § 1731 a násl. OZ) na uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla (dále jen „objednávka“).
 4. Dílo: zhotovení určité věci v případech, kdy nejde o smlouvu kupní, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem; dílem smluvní strany rozumí i zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (dále jen „dílo“).
 5. Smlouva o dílo či pouze smlouva: každá smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace, jejímž předmětem je zhotovení díla.

Článek III

Komunikace stran

 1. Zhotovitel uzavřením smlouvy dává souhlas s použitím elektronických prostředků při uzavírání smlouvy a následné realizaci práv a povinností z ní vyplývajících.
 2. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat primárně formou e-mailové korespondence bez nutnosti zaručených či uznávaných elektronických podpisů. Toto neplatí pouze tehdy, stanoví-li právní předpisy povinně pro určité právní jednání přísnější než písemnou formu jednání. Komunikace smluvních stran bude probíhat prostřednictvím osob obsažených v objednávce.
 3. V objednávce uvedené kontaktní údaje, popř. s tím související kontaktní osoby, mohou být změněny jednostranným písemným sdělením, přičemž změna je účinná dnem doručení sdělení o takové změně druhé straně. Ve věcech smlouvy jsou dále oprávněny jednat jménem každé strany i jiné osoby než výše uvedené, a to tehdy, pokud jejich oprávnění plyne ze zákona, či jiné právní skutečnosti (např. plná moc).
 4. Tato forma komunikace je pro smluvní strany závazná stejně jako by se jednalo o písemnou formu. Tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran právně jednat v jiné, zejména listinné písemné formě, a zároveň nejsou dotčena zákonná ustanovení, která stanovují povinnou formu u daných jednání (např. formu veřejné listiny).

Článek IV

Předmět smlouvy, způsob, rozsah a další podmínky při provádění díla a jeho předání

 1. Předmětem smlouvy je úplné, řádné, funkční, bezvadné a včasné zhotovení díla uvedené v objednávce, popř. veškerých (s tím souvisejících) prací, a to zejména v souladu:
  1. objednávkou či jejími přílohami;
  2. pokyny objednatele;
  3. obecně závaznými předpisy, popř. na provádění či provoz díla vztahujícími se technickými normami či technologickými postupy, které smluvní strany označují pro účely smlouvy za závazné;
  4. či jakýmikoli dalšími podklady, na jejichž podkladě objednatel objednávku učinil.
 2. Dílo je zhotovitel povinen provést a objednateli řádně protokolárně předat v místě plnění, a to nejpozději ve lhůtě stanovené v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. K předání, resp. převzetí, díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat, a to nejméně dva (2) dny předem.
 3. Vykazuje-li dílo při předání dle odst. 2 tohoto článku vady či nedodělky, není objednatel povinen toto převzít. Smluvní strany se v případě, že objednatel dílo převzít odmítne, dohodnou na jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen tyto odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne dle předchozí věty. Neodstraní-li je zhotovitel řádně a včas ve lhůtě dle předchozí věty, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4. Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím k tomu prokazatelně kvalifikovaných třetích osob (subdodavatelů). Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provedení díla.
 5. Prodlení zhotovitele s provedením díla o více než třicet (30) dní je pro účely těchto OP podstatným porušením smlouvy.
 6. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem řádného předání díla v místě plnění. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu na objednatele přechází průběžně s pevným zabudováním věci, u věcí, které nepodléhají zabudování, jejich předáním objednateli.
 7. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek, dodržovat při jeho užívání všechny obecně závazné právní předpisy, včetně případných interních právních předpisů, které se na místo plnění vztahují a o jejichž existenci je objednatel povinen zhotovitele informovat. V souvislosti s tím je zhotovitel povinen přijmout veškerá případná bezpečnostní a hygienická opatření k tomu nezbytná.
 8. Zhotovitel je povinen místo plnění kompletně vyklidit nejpozději do tří (3) dnů ode dne protokolárního předání (resp. převzetí) díla.

Článek V

Cena díla a platební podmínky

 1. Cena za provedení díla (a všech činností s tím souvisejících) zhotovitelem je uvedena v objednávce. Cenu díla strany sjednávají jako cenu pevnou a konečnou. V této souvislosti činí (uzavřením smlouvy) zhotovitel nesporným, že se před jejím uzavřením seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které řádné provedení díla vyžadují a které mohou mít (byť i hypotetický) vliv na ujednanou cenu díla. Současně činí nesporným, že mu v provádění díla dle smlouvy (a těchto OP) nic nebrání.
 2. Sjednaná cena díla může být změněna pouze v níže uvedených případech:
  1. pokud po uzavření smlouvy, ale současně před uplynutím lhůty pro dokončení díla, dojde ke změnám sazeb DPH; nebo
  2. se smluvní strany dohodnou na jiné ceně díla.
 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, není objednatel povinen poskytovat zhotoviteli zálohu na cenu díla.
 4. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturu – daňový doklad – vystavit nejdříve ke dni uzavření předávacího protokolu, tj. ke dni, kdy bude předávací protokol opatřen podpisy obou smluvních stran.
 5. Splatnost faktury je (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) třicet (30) dní ode dne jejího vystavení.
 6. Daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů.
 7. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, uplatnit z každé (zhotovitelem vystavené) faktury své právo na zádržné ve výši 5 % z ceny díla (bez DPH), a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků dle čl. IV odst. 3 těchto OP.

 

Článek VI

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 1. Záruční doba na dílo činí (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) dvanáct (12) měsíců ode dne uzavření předávacího protokolu dle těchto OP. To neplatí v případech, že jsou na jednotlivé části díla poskytovány (např. jejími výrobci) záruční doby delší.
 2. Dílo musí odpovídat požadavkům kladeným na něj v čl. IV odst. 1 těchto OP. V případě rozdílných parametrů platí kritérium přísnější. Za závazné smluvní strany označují i normy doporučující.
 3. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním apod.
 4. Záruka počíná běžet počínaje dnem uzavření předávacího protokolu.
 5. Zhotovitel odpovídá za vady v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 6. Vady díla v záruční době uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese zhotovitele uvedené v objednávce. Zhotovitel je povinen se nejpozději do deseti (10) dnů po oznámení reklamace dostavit k odstranění vady a tuto nejpozději ve lhůtě dalších pěti (5) dnů ode dne dostavení se odstranit. Jde-li o vady havarijní, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin ode dne uplatnění reklamace a vadu v téže lhůtě odstranit.
 7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.
 8. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedenými ujednáními nejsou dotčeny nároky objednatele ze záruky a vadného plnění dle OZ.

Článek VII

Sankce

 1. Sjednáním a uplatněním smluvní pokuty dle smlouvy, příp. dle těchto OP, není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
 2. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách a sankcích:
  1. zhotovitel je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) denně za každý den prodlení se splněním povinnosti spočívající v řádném (a včasném) předání díla objednateli;
  2. v případě prodlení s odstraněním vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč v případě běžné vady a 1.000,- Kč v případě vady havarijní, a to za každý (byť i započatý) den prodlení a za každou zjištěnou vadu;
  3. zhotovitel je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každý (byť i započatý) den prodlení s vyklizením místa plnění;
  4. v případě opožděné uhrazení faktury (daňového dokladu) dle smlouvy či těchto OP objednatelem je tento zhotoviteli povinen uhradit 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
 3. Není-li dohodnuto jinak, je smluvní pokuta splatná do sedmi (7) dnů od jejího písemného uplatnění. Objednateli se tímto sjednává právo provést jednostranné započtení svých pohledávek z titulu smluvních pokut proti ceně za dílo.

Článek VIII

Zánik smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy je vždy účinné až ode dne doručení tohoto odstoupení, tj. má účinky tzv. ex nunc, nikoliv ex tunc. Vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy má objednatel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
  1. pokud zhotovitel provádí dílo zjevně vadně, objednatel zhotovitele písemně upozorní, že zhotovitel neplní své smluvní povinnosti a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůty, dle povahy zjištěného porušování smlouvy; v případě neodstranění takto vytýkaného provádění díla je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit;
  2. v dalších případech stanovených v objednávce, smlouvě či těchto OP; či
  3. bude-li důvodně zahájeno insolvenční řízení zhotovitele;
  4. zhotovitel bude zrušen s likvidací.
 2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu stojících na straně zhotovitele, převezme objednatel od zhotovitele místo plnění, a to spolu se všemi zabudovanými či nezabudovanými věcmi zde se nacházejícími, které budou (v souladu s těmito OP) ve vlastnictví objednatele. Objednatel je zhotoviteli povinen uhradit cenu za provedené části díla uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, a to na základě vyúčtování předloženého zhotovitelem objednateli, které bude v souladu s objednávkou, příp. cenovou nabídkou, na jejímž základě objednatel objednávku učinil. Objednatel je oprávněn dokončit dílo libovolným způsobem, který považuje za účelný.
 3. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele za provedené části díla spočívající ve všech právech a povinnostech plynoucích zejména z odpovědnosti za vady, poskytnuté záruky apod.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva (vč. OP) a veškerých práv a povinností z nich plynoucí se řídí a vykládají v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Veškeré případné spory vyplývající ze smlouvy (či těchto OP) jsou smluvní strany povinny řešit primárně smírnou cestou. Rozhodné právo je vždy právo české a všechny případné spory se budou řešit dle českých procesních předpisů u českého soudu místně příslušného dle sídla objednatele.
 2. Uzavřením smlouvy na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ, případně také ve smyslu § 2621 OZ.
 3. Uzavřením smlouvy smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.
 4. OP nabývají účinnosti dne 1.1.2024.
Sídlo společnosti

MANAG a.s.

Zarámí 92, 760 01  Zlín

Obchodní podmínky

Půjčovna mechanizace

Nábřeží

760 01 Zlín

Ozvěte se nám

+420 577 584 101

zlin@manag.cz

Přejít nahoru